SEW Spare Parts for Gear

อะไหล่เฟืองเกียร์ SEW ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้ออะไหล่เพื่อทำการเปลี่ยน ผู้ใช้ควรส่งรูป name plate ของมอเตอร์เกียร์มาให้เพื่อตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อ

Pinion
Pinion
อะไหล่เกียร์
GearWheel
Gear Wheel
อะไหล่เกียร์
PinionShaft
Pinion Shaft
อะไหล่เกียร์
OutputShaft
Output Shaft
อะไหล่เกียร์
HollowShaft
Hollow Shaft
อะไหล่เกียร์
WormShaft
Worm Shaft
อะไหล่เกียร์
WormWheel
Worm Wheel
อะไหล่เกียร์
Bevel Shaft
อะไหล่เกียร์
Bevel Wheel
อะไหล่เกียร์
ClosingCap
Closing Cap
อะไหล่เกียร์
BreatherPlug
Breather Plug
อะไหล่เกียร์
OilSeal
Oil Seal
อะไหล่เกียร์
Oil Flinger
Oil Flinger
อะไหล่เกียร์
แสดงส่วนประกอบของเฟืองเกียร์ SEW ในแต่ละรุ่น (คลิกที่รูปมอเตอร์เกียร์เพื่อขยายภาพใหญ่)
Spare parts for R Series:

 • Pinion
 • Gear Wheel
 • Pinion Shaft

Accessories: Oil Seal, Closing Cap, Breather Plug, etc

Spare parts for F Series:

 • Pinion
 • Gear Wheel
 • Pinion Shaft

Accessories: Oil Seal, Closing Cap, Breather Plug, etc

Spare parts for K Series:

 • Pinion
 • Gear Wheel
 • Pinion Shaft
 • Bevel Set

Accessories: Oil Seal, Closing Cap, Breather Plug, etc

Spare parts for S Series:

 • Pinion
 • Gear Wheel
 • Worm Shaft
 • Worm Wheel

Accessories: Oil Seal, Closing Cap, Breather Plug, etc

Spare parts for W Series:

 • Pinion
 • Gear Wheel

Accessories: Oil Seal, Closing Cap, etc